ویژگی IP

سیستم رتبه بندی IP

IP مخفف شده ingress protection (محافظت در برابر نفوذ) است. برای مثال اولین رقم این رتبه بندی  (IP66 ) به محافظت در برابر نفوذ گرد وغبار مربوط می شود .(۶ به معنای غیر قابل نفوذ بودن در برابر گرد و غبار است).و دومین رقم این رتبه بندی(IP66 ) به محافظت در برابر آب مربوط می شود .(۶ به معنای غیر قابل نفوذ بودن در برابر نفوذ آب با شدت زیاد است ).

محافظت در برابر نفوذ اشیای جامد

 
اولین رقمشرحتوضیح
0بدون محافظتهیچ محافظت خاصی وجود ندارد
1محافظت در برابر اشیاه جامد بزرگتر از 50 mmسطح وسیعی از بدن مانند دست. .(البته مقاومتی در برابر ضربات عمدی وجود ندارد) اشیا جامد با قطر بزرگتر از mm 50 را شامل می شود.
2محافظت در برابر اشیاجامد بزرگتر از 12 mmانگشت یا اشیا دیگر که بیشتر از mm 80 ارتفاع نداشته باشند.اشیا جامد با قطر بیشتر از mm 12 راشامل می شود.
3محافظت در برابر اشیاه جامد بزرگتر از 2.5 mmابزار آلات , سیم و.. با قطر یا ضخامت بزرگتر ازmm 2.5 .اشیاه جامد با قطر بیشتر ازmm 2.5 را شامل می شود.
4محافظت در برابر اشیاه جامد بزرگتر از 1.0 mmسیم یا نوار با ضخامت بزرگتراز 1mm اشیاه جامد با قطر بیشتر ازmm 1.0 را شامل می شود.
5محافظت در برابر ورود گرد و غبارمحافظت در برابر ورود گرد و غبار به معنای این نیست که به طور کامل مانع ورود گرد و غبار می شود اما گرد و غبارنمی تواند به مقدار کافی وارد شود و و اختلال درعملکرد مطلوب وسیله ایجاد کند.
6غیر قابل نفوذ بودن در برابر گرد و غبار استهیچ گرد وغباری نمی تواند داخل شود.

محافظت در برابر نفوذ مایعات

دومین رقمشرحتوضیح
0بدون محافظتهیچ محافظت خاصی وجود ندارد
1محافظت در برابر چکیدن آبچکیدن آب(سقوط قطرات آب به صورت عمودی)
2محافظت در برابر چکیدن قطرات آب وقتی به اندازه ی 15درجه کج شودچکیدن عمودی قطرات آب ، وقتی محوطه تا 15 درجه ازمکان نرمال خود کج شود باعث هیچ صدمه ای نمی شود.
3محافظت در برابرقطرات ریز آبپاشیدن اسپری مانند آب تا زاویه ی 60 درجه عمودی باعث ایجاد هیچ صدمه ای نمی شود.
4محافظت در برابر پاشیدن آبپاشیدن آب به محوطه در هر جهتی باعث ایجاد هیچ صدمه ای نباید شود.
5محافظت در برابر آب با شدت زیادریختن آب از نازل در هر جهت نباید باعث ایجاد هیچ صدمه ای شود.
6محافظت در برابر آب زیادآبی از دریا یا نازل آب با قدرت و سرعت زیاد نباید وارد محوطه شود و باعث ایجاد صدمه شود
7محافظت در برابر فرو بردن در آبنفوذ آب زیاد ممکن نخواهد بود وقتی محوطه در شرایط فشار و زمان مشخص در آب فرو می رود.
8محافظت در برابر فرو رفتگی در آبتجهیزاتی برای فرو رفتن مستمر در زیر آب تحت شرایط ،مناسب است که توسط کارخانه سازنده گفته شده باشد.
  • گردآوری:الهام غروری